Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r.  o godz. 11.30 odbędzie się  XVII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.      Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.      Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.      Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.      Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 r.

9.      Uchwała  Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2030 r.

10.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim w zakresie przyjęcia wykonania zadań przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koronowie w 2021 r.

11.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w zakresie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy" w 2021 r.

12.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dokształcania młodocianych pracowników w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2021 r.

13.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Brodnickim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w 2021 r.

14.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w 2021 r.

15.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie dokształcania młodocianych pracowników w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w 2021 r.

16.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Drawskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim w 2021 r.

17.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Wschowskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

18.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

19.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.

20.  Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 - 2023.

21.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę Nr 113/XVII/16 w sprawie określenia Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

22.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

23.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 - 2024.

24.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.

25.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego.

26.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego.

27.  Sprawozdania z działalności Komisji rady w roku 2020.

28.  Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w roku 2020.

29.  Wolne głosy.

30.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830  

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski