<>

W dniu 28 grudnia 2020 r.  o godz. 9.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.      Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2023.

5.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

6.      Informacja o pracy Komisji w roku 2020.

7.      Opiniowanie materiałów na sesję.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Kirstein - Piotrowska