Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2021 r.  o godz. 9.40 odbędzie się  XIX Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.       Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o realizacji zadań w 2020 r oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

9.       Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2020 r.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego w 2020 r.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

14.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2030”.

16.    Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych na rok 2021.

17.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia Gminie Sicienko zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania - koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy.

18.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1501C polegająca na wykonaniu chodnika przy ulicy Długiej w miejscowości Dobrcz”.

19.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania pn.: „Naprawa przepustu w miejscowości Gościeradz w ciągu ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Zalewem Koronowskim”.

20.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.

21.    Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

22.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2020 r.

23. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

24.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

25.    Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

26.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2020 roku.

27.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024.

28.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021.

29.    Wolne głosy.

30.    Zamknięcie obrad sesji.

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 408).

Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830  

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

 

 

 

------

Projekt zmiany porządku obrad na sesji:

 

Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF).

 

Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.