OR-II.0022.18.2021

Protokół Nr 84/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 2 lipca 2021 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego

1. Na wstępie Wicestarosta pan Zbigniew Łuczak przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.06.2021 r.

2. Pan Zbigniew Łuczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Panu Michałowi Piaszczykowi do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw
OR-II.0025 z 2021r. – uchwała nr 357/2021).

3. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Na tym posiedzenie zakończono    
Protokołowała Katarzyna Burza

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych