OR-II.0022.25.2022

Protokół Nr 136/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 7 września 2022 r.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu Powiatu Bydgoskiego
Maria Strąk    - Dyr. PCZO w Koronowie
Bolesław Grygorewicz  - Dyr. ZDP w Bydgoszczy
Izabela Sut    - Dyr. DPS w Bożenowie
Izabela Ciesielska   - Dyr. DPS w Koronowie
Maciej Piątkowski   - Z-ca Dyr. WOiSO
Michał Piaszczyk   - Dyr. WRiFE
Bolesław Grygorewicz  - Dyr. ZDP


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w obradach i przedstawił  porządek obrad (zał. nr 1). Następnie przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.08.2022 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła informację o stanie przygotowania szkół w roku szkolnym 2022/23 oraz wynikach naboru do klas pierwszych.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

3. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

4. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego ( zaopiniowany pozytywnie przez Związki Zawodowe Zrzeszające Nauczycieli ) zmieniającej uchwałę
w sprawie „Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

5. Pani Izabela Ciesielska przedstawiła informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Koronowie
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

6. Pan Wojciech Porzych przedstawił informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

7. Pan Wojciech Porzych przedstawił informację o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

8. Pan Maciej Piątkowski przedstawił informację Starosty Bydgoskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

9. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

10. Pan Bolesław Grygorewicz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi
nr 1926C od granicy administracyjnej Miasta Bydgoszcz do Ronda Grunwaldzkiego (DW238) w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2022r. – uchwała nr 517/2022).

11. Pan Bolesław Grygorewicz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej – drogi nr 051106C „od DK10 do ul. Średniej” w m. Solec Kujawski.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2022r. – uchwała nr 518/2022).

12. Pan Bolesław Grygorewicz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia Gminie Dobrcz zadania własnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.:”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1501C Pyszczyn – Suponin w m. Magdalenka” oraz udzielenia dotacji celowej na ww. zadanie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

13. Pan Bolesław Grygorewicz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia Gminie Sicienko zadania własnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsieczynek – Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku” oraz udzielenia dotacji celowej na ww. zadanie.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

14. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2022r. – uchwała nr 519/2022).

15. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2022-2031.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego przy jednym głosie wstrzymującym. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

16. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022.
Zarząd zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego przy jednym głosie wstrzymującym. (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2022).

17.  Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2023 rok
oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu, przy jednym głosie wstrzymującym (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2022r. – uchwała nr 520/2022).

18.  Spraw bieżących nie zgłoszono.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.


                     Na tym posiedzenie zakończono   
                     Protokołowała Dorota Januk - Szymańska     


Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Wojciech Porzych