Uchwała Nr 12/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2015 r.w sprawie zamiaru odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 13/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 14/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na rok 2015

Uchwała Nr 15/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2015 - 2020"

Uchwała Nr 16/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 321/14 w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 17/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/14 w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 18/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki w 2015 roku przez organiozacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 19/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie sporzadzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości srednich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2014

Uchwała Nr 20/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w uzytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 21/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w uzytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 22/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 20/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 23/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dró położonych na terenie miasta Bydgoszczy kategorii drgó powiatowych

Uchwała Nr 24/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 7/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 25/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 26/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia prac geodezyjnych wynikających z umowy (...) polegających na modernizacji gruntów i budynków (...) w ramach projektu pn. "Uzupełnienie ewidecnji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"

Uchwała Nr 27/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

UchwałaNr 28/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę harmonogramu prac, stanowiącącego załącznik nr 3 do umowy nr 139/2014 z dnia 11.04.2014 r.

UchwałaNr 29/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2/2015 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 30/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 3/2015 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresieturystyki przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 31/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia
na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakładay kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 32/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (3)

Uchwała Nr 33/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Nr 341/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy

Uchwała Nr 34/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 35/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Czteroletnim Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nowych kierunków kształcenia

Uchwała Nr 36/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Mali harcerze - wielcy bohaterowie" w ramach inicjatrywy lokalnej

Uchwała Nr 37/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu promocji powiatu bydgoskiego na lata 2015 - 2020"

Uchwała Nr 38/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych dla Placówek Opiekunczo - Wychowawczych i Centrum Administracyjnego

Uchwała Nr 39/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 40/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 41/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 42/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 43/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 44/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Bydgoskiego za rok 2014
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO ZA ROK 2014    -    CZĘŚĆ I    -    CZĘŚĆ II    -     CZĘŚĆ III

Uchwałą Nr 45/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Uchwała Nr 46/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku...

Uchwała Nr 47/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (5)

Uchwała Nr 48/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/15 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu ...

Uchwałą Nr 49/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody przez organ własciwy na przedłużenie umowy najmu mieszkania służbowego

Uchwała Nr 50/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. tworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 51/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sparawie powołania zespołu ds. opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr 52/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (7)

Uchwała Nr 53/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego  z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskiem w miesiącach od maja do grudnia w 2015 r.

Uchwała Nr 54/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczeń w budynku A oraz przebudowę części biurowej w budynku C w ZSZ w Koronowie

Uchwała Nr 55/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zapewniającej mozliwość poruszania się po Zalewie Koronowskim motorówek trenerów klubów wioślarskich i żeglarskich...

Uchwała Nr 56/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na walnych zgromadzeniach Spółdzielni Socjalnej "Koronowaianka"

Uchwała Nr 57/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie I etapu konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Uchwała Nr 58/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 59/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny

Uchwała Nr 60/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka

Uchwała Nr 61/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zapewniającej mozliwość poruszania się po Zalewie Koronowskim motorówek trenerów klubów wioślarskich i żeglarskich...

Uchwała Nr 62/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim w miesiącach od czerwca do grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 63/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr 64/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 65/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 66/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 67/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (9)

Uchwała Nr 68/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarzadząnia Oświatą

Uchwała Nr 69/15    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"

Uchwała Nr 70/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1643C Brzozowo - Grubno (południowa obwodnica miasta Chełmna) i zalczeniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 71/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Bydgoszczy

Uchwała Nr 72/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 73/15 Zarządu Powiatu Bydgskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 74/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 75/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztłcenia nauczycieli

Uchwała Nr 76/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 77/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 78/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 79/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego Powiatu Bydgoskiego - statuetki "Złote Skrzydła" oraz wyróznienia honorowego Powiatu Bydgoskiego - medalu Starosty Bydgoskiego "Za Zasługi dla Powiatu"

Uchwała Nr 80/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2015 r.

Uchwała Nr 81/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Zarzadzania Oświatą do składania oświadczeń woli w tym zawierania porozumień i umów w sprawach związanych z działąlnością Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 82/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych wykorzystania Zalewu Koronowskiego przez uzytkowników jednostek pływających

Uchwała Nr 83/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawaieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 051735C

Uchwała Nr 84/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 85/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 86/15 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy

Uchwała Nr 87/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (11)

Uchwała Nr 88/15 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 89/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie konsultacji Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Bydgoskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 90/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie II etapu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...)

Uchwała Nr 91/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 92/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

Uchwała Nr 94/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 95/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 96/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 97/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 98/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. I 
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. II
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. III
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. IV

Uchwała Nr 99/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds.prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego negocjacji dotyczących nabywania, zbywania nieruchomości, odszkodowań i ugód administracyjnych, w tym do zawierania ugód administracyjnych

Uchwała Nr 100/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 101/15 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy...

Uchwała Nr 102/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bydgoskim na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr 103/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii zmiany przebiegu drogi gminnej

Uchwała Nr 104/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przebiegu istniejących dró wojewódzkich Nr 241 i 243

Uchwała Nr 105/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 106/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 107/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2016 (...)

Uchwała Nr 108/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (14)

Uchwała Nr 109/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

Uchwała Nr 110/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr 111/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/206 na wykonanie zadań publicznych (...)