Uchwała Nr 99/XV/16  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2016r. na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016r. poz. 639 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 100/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016r. poz. 640 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 102/XVI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016r. poz. 889 (uchwała nie obowiązuje).

Uchwała Nr 109/XVII/16   z dnia 31 marca 2016r.w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016r. poz. 1279 (uchwała obowiązuje).

Uchwała Nr 112/XVII/16   z dnia 31 marca 2016r.w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 1421 (uchwała obowiązuje).

Uchwała 128/XVIII/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 1672 (uchwała obowiązuje ze zmianami).

Uchwała Nr 137/XIX/16 z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 2365 (uchwała obowiązuje).

Uchwała Nr 140/XIX/16  dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 2366 (uchwała obowiązuje).

Uchwała Nr 141/XIX/16  dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 2235 (uchwała obowiązuje).

Uchwała Nr 157/XXI/16 z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 4033 (uchwała obowiązuje).

Uchwała nr 171/XXII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2016r. poz. 4836 (uchwała nie obowiązuje).