KTO  ZAŁATWI  TWOJĄ  SPRAWĘ
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,
IV piętro pokój nr 403, tel. 52 58 35 403, 52 58 35 404, wk@powiat.bydgoski.pl.

OPIS SPRAWY
Jesteś po kursie na prawo jazdy oraz zdałeś egzamin w WORD lub posiadasz już prawo jazdy, a chcesz w nim dokonać zmian, lub zagubiłeś dokument do kierowania pojazdami, udaj się do starostwa, zgodnie z miejscem zamieszkania, odbierz dokument lub złóż wniosek o wydanie prawa jazdy. 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY ?
Wniosek otrzymasz w starostwie lub w ośrodkach zamiejscowych na terenie naszego powiatu w których  prowadzona jest rejestracja pojazdów.
Pamiętaj jednak, że wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym Bydgoszcz ul.Konarskiego 1-3,IV piętro pokój 403.   Istnieje również możliwość dostarczenia kompletu dokumentów za pośrednictwem np. Poczty Polskiej. 

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU ?
Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:

I.  Wydanie uprawnień po raz pierwszy.

     Po zdanym egzaminie ( teorii i praktyki ) w WORD elektroniczna dokumentacja przekazywana jest do starostwa. Skierowanie prawa jazdy do produkcji uzależnione jest od dostarczenia przez Ciebie,do Wydziału Komunikacji (ul.Konarskiego 1-3,pokój 403),potwierdzenia wniesienia opłaty za prawo jazdy w kwocie100,50 zł.
     Przy odbiorze prawa jazdy należy okazać dokument tożsamości tzn. jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

II.  Rozszerzenie uprawnień  do kierowania pojazdami.

     W tym celu należy przedłożyć: 
     1) oryginalny  wniosek o wydanie prawa jazdy,                                                                            
     2) kolorową fotografię - w sekcji "co musisz jeszcze wiedzieć" sprawdź, jak powinno  wyglądać zdjęcie,
     3) oryginał oraz kserokopię posiadanego prawa jazdy,
     4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
     5) dowodu wpłaty opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości - 100,50zł,
     6) jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

     Przy  odbiorze prawa jazdy należy okazać poprzedni dokument (prawo jazdy) oraz jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu,wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej  od sześciu miesięcy.

III.  Wtórnik uprawnień do kierowania pojazdami z uwagi na zniszczenie,zagubienie lub zmianę  danych w nim zawartych.

       W tym celu należy przedłożyć:
       1) oryginalny  wniosek o wydanie prawa jazdy, 
       2) kolorową fotografię - w sekcji "co musisz jeszcze wiedzieć" sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,
       3) oryginał  oraz  kserokopię posiadanego prawa jazdy-jeżeli jest w posiadaniu wnioskującego,                        
       4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdemi orzeczenie psychologiczne o braku  przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli upłynął ich termin ważności,
       5) dowodu wpłaty opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości -100,50 zł,
       6) jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

        Przy odbiorze prawa jazdy należy okazać poprzedni dokument(prawo jazdy)o ile taki wnioskodawca posiada oraz jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 IV. Wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach:
 
      Niezbędne dokumenty:
      1) oryginał  wniosku o wydanie prawa jazdy,
      2) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej - 100,50zł, 
      3) kolorową fotografię, W sekcji "co musisz jeszcze wiedzieć" sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,        
      4) oryginał oraz kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporz?dzonym lub poś?wiadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
      5) jeżeli z dokumentu wynika, że minął termin badań lekarskich lub psychologicznych, to należy przedłożyć również orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
      6) jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

       Przy  odbiorze prawa jazdy należy okazać  poprzedni dokument (prawo jazdy) oraz jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

V. Wymiana praw jazdy  wydanego za granicą  nieokreślonego w  konwencjach o ruchu drogowym.

     Niezbędne dokumenty;
     1) oryginał wniosku o wydanie prawa jazdy,
     2) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej - 100,50zł,  
     3) kolorową fotografię, W sekcji "co musisz jeszcze wiedzieć" sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,
     4) oryginał oraz kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
     5) jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

       Przy  odbiorze prawa jazdy należy okazać  poprzedni dokument (prawo jazdy) oraz jeden z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • w przypadku cudzoziemców kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej albo że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

VI.  Pozwolenia do kierowania tramwajem.

        Tok postępowania jak w przypadku prawa jazdy.

 • dowód opłaty za pozwolenie - 30,50 zł,
 • dowód tożsamości.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ ?
Do 30 dni jeżeli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np.gdy na przykład otrzymujesz kolejną kategorię prawa jazdy lub zmieniono miejsce zamieszkania, a poprzednie uprawnienie zostało wydane przez inną jednostkę. 
Do 2 miesięcy - jeśli  urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np. gdy urząd będzie występował za granicę o potwierdzenie danych zawartych w przedłożonym prawie jazdy).                                                                                                 

ILE ZAPŁACISZ ?
Za wydanie prawa jazdy zapłacisz 100,50 zł.
Opłaty dokonasz w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
 ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 438 ( KASA)  lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy nr 60 1020 1462 0000 7402 0317 1071. W przypadku dokonania płatności przelewem dokument potwierdzający tą czynnośc należy przesłać za pośrednictwem np. Poczty Polskiej albo na adresy e-mail wk@powiat.bydgoski.pl, info@powiat.bydgoski.pl .                                                                                     

UWAGA ! : Przed dokonaniem opłaty proszę zwrócić uwagę gdzie zakładali Państwo Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jeżeli w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, opłata powinna byc dokonana na konto bankowe tego urzędu. Jeżeli zaś w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego, wówczas opłatę proszę dokonać na podane powyżej konto. Informacja ta wynika z faktu stwierdzanych od dłuższego czasu wielu pomyłek w dokonywanych płatnościach. 

PODSTAWA PRAWNA
Uprawnienia do kierowania pojazdami wydaje się  w oparciu o ustawę  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.  w sprawie wydawania  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Jak powinno wyglądać zdjęcie:

 • kolorowe,
 • aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźne, ostre,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • w wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości.
Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeżśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeśżli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii. 

UWAGA !

1. Na stroniewww.info-car.pl, można sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

2. Pamiętaj, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy załatwia sprawy mieszkańców powiatu bydgoskiego.Natomiast dla mieszkańców miasta Bydgoszczy właściwym jest Wydział Uprawnie Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15.