OPIS SPRAWY
Z budżetu Powiatu Bydgoskiego może być udzielona dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Bydgoskiego

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Przygotuj wniosek wraz z załącznikami w formie pisemnej i prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85-066 Bydgoszcz
lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Do  wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (oryginały dokumentów 1 - 5 lub kopie potwierdzone za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego):
1) decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
2) decyzję lub zalecenia właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem;
3) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
4) kosztorys inwestorski lub ofertowy wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót;
5) aktualne pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa;
6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
8)
 dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku.;

9) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika.

Wnioski składa się do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Wniosek niekompletny formalnie podlega uzuepłnieniu w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dotacja przekazywana jest w formie refundacji, po złożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana stosownym Zarządzeniem Starosty Bydgoskiego. Stanowisko komisji ma charakter opiniodawczy. Starosta Bydgoski przekłada Radzie Powiatu Bydgoskiego ocenę wniosków dokonaną przez komisję wraz z propozycją przyznania dotacji w formie projektu uchwały.

Decyzje o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Rada Powiatu Bydgoskiego w trybie uchwał.

W przypadku przyznania niższej od wnioskwoanej kwoty dotacji wnioskodawca jest zobowiązany - w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - do złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania dostosowując je do wysokości otrzymanej dotacji w formie skorygowanego wniosku. Wnioskodawca może zmniejszyć kwotę środków własnych i środków pochodzacych z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego.

ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 952 ).

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz, nr tel. 52 58 35 444, .pokój 444.