DOKONANIE ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

OPIS SPRAWY

Dokonanie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Zgłoszenie w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zgłoszenie na drukach udostępnionych w urzędzie bądź zamieszczonych na stronie internetowej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
- zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
- w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

ILE ZAPŁACISZ?

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania  decyzją o pozwoleniu na przebudowę obiektu budowlanego, opłatę skarbową od tej decyzji ( z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego) wynosi 50 % stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej przerywa bieg terminu 30 dni, który liczy się od nowa po uzupełnieniu zgłoszenia zgodnie z postanowieniem.
W przypadku rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania w formie decyzji, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Budownictwa.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, sekretariat nr tel 52 5840948, pracownicy prowadzący postępowania- kontakt osobiście lub telefonicznie
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz