DOKONANIE ZGŁOSZENIA BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z PROJEKTEM BUDOWLNYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST 1 PKT 1a, 2b i 19a

OPIS SPRAWY

Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dotyczące budowy:
- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
- sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Zgłoszenie w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zgłoszenie na drukach określonych przepisem prawa - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – PB-4 lub pozostałe zgłoszenia na druku udostępnionym w urzędzie bądź na stronie internetowej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,  
- prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (za wyjątkiem przebudowy) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy) - w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

ILE ZAPŁACISZ?

Opłatę skarbową uiszcza wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat, Bank Pekao S.A. nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Kwestię opłaty skarbowej za wydanie decyzji regulują postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej przerywa bieg terminu 21 dni, który liczy się od nowa po uzupełnieniu zgłoszenia zgodnie z postanowieniem.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – tryb postępowania jak w przypadku uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę bądź wykonanie robót budowlanych.

Zawsze pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia:
1. które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2. roboty budowlane, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, sekretariat nr tel 52 5840948, pracownicy prowadzący postępowania – kontakt osobisty lub telefoniczny.
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz