OPIS SPRAWY

Jeżeli przysługuje Ci prawo do użytkowania działki o powierzchni do 0,5000 ha z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę, bądź jesteś zstępnym (dzieckiem, wnukiem, prawnukiem) osoby uprawnionej i faktycznie użytkujesz grunt, możesz ubiegać się o nieodpłatne przyznanie prawa własności działki przydzielonej
do użytkowania.


GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek w formie pisemnej możesz:
•przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości Skr. Poczt. Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85 – 002 Bydgoszcz
•złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448, ul. Konarskiego 1-3 85 – 066 Bydgoszcz
•złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – parter, pok. 1A, ul. Zygmunta Augusta 3A 85 – 002 Bydgoszcz
•wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
-Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?


Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:
W przypadku gdy wniosek składa osoba uprawniona:
- Ostateczna decyzja o przekazaniu gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno- rentowe.
- W razie śmierci jednej z osób uprawnionych akt zgonu ( dotyczy małżonków).
- Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy/wnioskodawców

W przypadku gdy wniosek składa zstępny osoby uprawnionej:
-
Ostateczna decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno – rentowe
- Akty zgonu osób uprawnionych z decyzji
- Akt urodzenia osoby zstępnej władającej gruntem
- Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

W przypadku gdy ustanowiłeś pełnomocnika:
- Oprócz dokumentów wymienionych powyżej pamiętaj o załączeniu pełnomocnictwa wraz
z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.


ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?


Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

ILE ZAPŁACISZ?

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat. W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


PODSTAWA PRAWNA


•Decyzja o nieodpłatnym przyznaniu działki na własność wydawana jest w oparciu
o art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 ze zm.).
•kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?


Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz- nr tel. 52 5840198.