OPIS SPRAWY

Prowadzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej w formie decyzji

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

• prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
• złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

• wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej,
• porozumienie o utworzeniu spółki wodnej
• dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki wodnej,
• dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki wodnej,
• statut spółki wodnej,
• wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów,
• dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
• w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru); podczas odbioru osobistego decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

ILE ZAPŁACISZ:

1.10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. Jeśli korzystasz z pełnomocnika - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
3. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.
CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Jeśli nie otrzymasz decyzji zatwierdzającej statut — dostaniesz decyzję odmowną. Wtedy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
Ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro pok. 308,
nr tel. (052) 582-64-89.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych -
iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie statutu spółki wodnej, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
4. Odbiorcy danych – RZGW właściwe dla siedziby spółki
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 10 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.