Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2006 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 188/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia ulic znajdujących się na terenie gminy Osielsko do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 189/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie powołania i określenia zadań oraz struktury Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uchwała nr 190/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2006 rok

Uchwała nr 191/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r., Nr 2 na wykonanie zadań publicznych w zakresie...

Uchwała nr 192/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r., nr 2...

Uchwała nr 193/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie ustalenia toku postępowania w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własności Powiatu Bydgoskiego, na okres nie przekraczający trzech lat, dla dzierżawców...

Uchwała nr 194/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia ulicy Guliwera w Białych Błotach do kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 195/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 marca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 196/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2005

Uchwała nr 197/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej 'Pensjonaty Spokojna Przystań' w Koronowie

Uchwała nr 198/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy

Uchwała nr 199/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała nr 200/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 201/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru trybu przetargu nieograniczonego przy zbywaniu nieruchomości rolnych położonych w Kotomierzu wraz z zespołem pałacowo-parkowym

Uchwała nr 202/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 190/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskie

Uchwała nr 203/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 204/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2006r.

Uchwała nr 205/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r., przez organizacje prowadzące działalność...

Uchwała nr 206/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r...

Uchwała nr 207/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 208/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 209/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z umowy dzierżawy Nr 8/02 zawartej z Państwem Karolem Pawlakiem i Agnieszką Pawlak-Anhalt działki położonej w Kotomierzu

Uchwała nr 210/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej 'Pensjonaty Spokojna Przystań' w Koronowie

Uchwała nr 211/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 212/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Wysockiej Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do podpisywania dokumentów oraz składania...

Uchwała nr 213/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Pana Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała nr 214/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu

Uchwała nr 215/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 190/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu...

Uchwała nr 216/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 217/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 218/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała nr 219/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji do określenia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji

Uchwała nr 220/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 221/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 222/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 223/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 224/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 225/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 226/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 227/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 228/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 229/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 230/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 231/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 232/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 233/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2006 roku

Uchwała nr 234/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie gm. Sicienko

Uchwała nr 235/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji postanowień umowy Nr WRR/000022/02/D zawartej w dniu 27 lipca 2006r. pomiędzy Oddziałem PFRON w Toruniu, a Powiatem Bydgoskim

Uchwała nr 236/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 sierpnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 123/01 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 września 2001r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarząd

Uchwała nr 237/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 sierpnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 238/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2006r.

Uchwała nr 239/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych - dzieci i młodzieży objętych Rządowym Programem wspierania, powstawania i realizacji regionalnych...

Uchwała nr 240/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała nr 241/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umowy dla Dyrektora i Głównego księgowego w DPS Bożenkowo

Uchwała nr 242/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2007 rok

Uchwała nr 243/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007r., przez organizacje prowadzące...

Uchwała nr 244/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 245/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 września 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 246/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 190/2006 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu...

Uchwała nr 247/2006  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała Nr 248/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2006 r.

Uchwała Nr 249/06  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała Nr 250/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 251/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 252/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert nr 1/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 r

Uchwała Nr 253/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 254/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 255/06  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 256/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 257/06  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 258/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 259/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia

Uchwała Nr 260/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------

III KADENCJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 2/06  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 3/06  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2007 roku na terenie miasta Koronowo

Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartych konkursach ofert nr 1/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007r...

Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 1/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz Nr 2/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury...

Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006