Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2007 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 26/V/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 27/V/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2007 do 31.12.2007r.'

Uchwała nr 28/V/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Uchwała nr 29/V/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr 30/V/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr 31/VI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przekazania mienia po ŚDS dla Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała nr 32/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie likwidacji filii Domu Pomocy Społecznej Koronowo w Gądeczu

Uchwała nr 33/VI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej w Trzemiętowie

Uchwała nr 34/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia w latach 2006-2013 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa ciągu drogowego Bydgoszcz-Wojnowo-Prosperowo'

Uchwała nr 35/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia w latach 2005-2006 inwestycji pod nazwą 'przebudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki'

Uchwała nr 36/VI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie podjęcia w roku 2007 realizacji inwestycji pod nazwą 'Poprawa układu komunikacyjnego w Kotomierzu (obręb skrzyżowania drogi krajowej nr 56 z drogami powiatowymi nr 1269C...

Uchwała nr 37/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie podjęcia w latach 2007-2008 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi nr 1508C Niemcz-Jarużyn-ul. Centralna w Osielsku'

Uchwała nr 38/VI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie podjęcia w roku 2007 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi nr 1525C Koronowo-Żołędowo-ul. Leszczynowa w Żołędowie'

Uchwała nr 39/VI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 40/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 289/XL/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie...

Uchwała nr 41/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. uchylająca uchwałę nr 205/XXX/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy...

Uchwała nr 42/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną

Uchwała nr 43/VI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 44/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2007 do 31.12.2007r.'

Uchwała nr 45/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników...

Uchwała nr 46/VII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie

Uchwała nr 47/VII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 48/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa...

Uchwała nr 49/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 50/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała nr 51/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2006 roku 'powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego' oraz...

Uchwała nr 52/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce ozn. w ewidencji gruntów numerem 54/3, położonej w Gądeczu

Uchwała nr 53/VIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2006 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa...

Uchwała nr 54/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 55/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie budowy boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Solcu Kujawskim, przy ul. 29 Listopada 7

Uchwała nr 56/VIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie weksla 'in blanco' jako zabezpieczenia środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Sportu na realzacje zadania pn. 'Budowa boiska sportowego o nawierzni...

Uchwała nr 57/VIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi...

Uchwała nr 58/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 59/VIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 60/IX/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości

Uchwała nr 61/IX/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 62/IX/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała nr 63/X/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy'

Uchwała nr 64/X/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia...

Uchwała nr 65/X/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 66/X/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 67/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opiniii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota i Sicienko, wchodzących w skład powiatu bydgoskiego

Uchwała nr 68/XI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmiany granic administracyjnych gminy Osielsko

Uchwała nr 69/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią

Uchwała nr 70/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie

Uchwała nr 71/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 36/VI/07 z dnia 1 marca 2007r.

Uchwała nr 72/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 12/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 73/XI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 62/IX/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała nr 74/XI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013'

Uchwała nr 76/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Domu Dziecka w Trzemiętowie na lata 2007-2010

Uchwała nr 77/XIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 47/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała nr 78/XIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 60/IX/07

Uchwała nr 79/XIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr 80/XIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 81/XIII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na ro 2007

Uchwała nr 82/XIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

Uchwała nr 83/XIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu

Uchwała nr 84/XIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu

Uchwała nr 85/XIV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego...

Uchwała nr 86/XIV/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. uchylająca uchwałę Nr 262/XXXVIII/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r.

Uchwała nr 87/XIV/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Uchwała nr 88/XIV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 89/XIV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. w zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 90/XV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2007r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 91/XV/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie w Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie z filią w Bydgoszczy

Uchwała nr 92/XV/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 93/XVI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3...

Uchwała nr 94/XVI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. uchylająca w całości uchwałę Nr 98/XVIII/00 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo

Uchwała nr 95/XVI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 96/XVI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 97/XVI/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 98/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia plnów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bygoskiego

Uchwała nr 99/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2008