W dniu 4 lutego 2020 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 rok.

5.     Informacja Komendanta Miejskiego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochrony p.poż oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie.

6.     Informacja o pracy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu.

7.     Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

8.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

9.     Sprawy bieżące Komisji. 

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski