W 12 lutego 2020 r.  o godz. 10.00  w sali 145 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  X Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

5.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego PSP o stanie bezpieczeństwa, ochrony p.poż oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu bydgoskiego w 2019 r.

9.       Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego w 2019 r.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

11.    Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2019 r.

12.    Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

13.    Informacja o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2019.

14.    Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w 2019 r.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.

17.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego

18.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego.

19.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

20.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

21.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania tych przystanków.

22.    Wolne głosy.

23.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski