UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONY W POLSCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 POSIEDZENIE KOMISJI NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE

 

W dniu 6 kwietnia 2020 r.  o godz. 12.00 w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2019 r.

5.       Informacja nt. dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników  – uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego w roku 2019.

6.       Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r.

7.       Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

8.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb.

9.       Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

10.    Opiniowanie materiałów na sesję.

11.    Wolne głosy i wnioski.

12.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska