Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2020 r.  o godz. 10.00  odbędzie się  XI Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

5.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

6.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

7.       Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

8.       Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2019 r.

9.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego w 2019r.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.”

11.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

13.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2019 r.

14.    Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. ,,Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.”

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.

17.    Wolne głosy.

18.    Zamknięcie obrad sesji.

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski