W dniu 25 maja 2020 r.  o godz. 12.00 ,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Przygotowanie opinii i wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej będzie prowadziła posiedzenie Komisji  z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 449).

 

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak