W 24 czerwca 2020 r.  o godz. 10.30  w sali konferencyjnej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  XII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

5.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.       Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego za rok 2019;

b) debata;

c) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

9.       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Bydgoskiego:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2019;

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019;

c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Bydgoskiego;

d) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego;

e) zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2019;

h) podjęcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej.

14.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2019 wraz z założeniami na rok 2020.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019.

17.    Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

18.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2019 r.

19.    Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych na rok 2020.

20.    Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego w roku 2019.

21.    Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach do produkcji rolniczej, pozyskanych przez rolników z terenu powiatu bydgoskiego w roku 2019.

22.    Wolne głosy.

23.    Zamknięcie obrad sesji.

Obrady będą transmitowane https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

 

 

UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 964 z późn. zm.) wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy).  Przed wejściem na salę obrad należy zdezynfekować ręce.