Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020 r.  o godz. 11.00  odbędzie się  XIII Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.       Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”.

9.       Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Bydgoskiego.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

14.    Informacja o stanie przygotowania szkół w roku szkolnym 2020/2021 oraz o wynikach naboru do klas pierwszych.

15.    Informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej.

16.    Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Bydgoskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

17.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2020 r.

18.    Wolne głosy.

19.    Zamknięcie obrad sesji.

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski