Wydział Nieruchomości realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu,
2) gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
3) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) nabywania, zbywania, regulacji stanu prawnego nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz wykupu i zasiedzenia nieruchomości,
5) zawierania umów cywilnych – dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia,
6) wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
7) scalania i wymiany gruntów rolnych,
8) prowadzenia ewidencji mienia Powiatu i Skarbu Państwa oraz sporządzania rocznych informacji o stanie mienia.