Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1 - 3
  85 - 066 Bydgoszcz

 

 

 

Uwaga

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 października 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie pełnił dyżuru.

Uwaga

Od dnia 23 lipca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16, ulega likwidacji punkt kasowy. Jednocześnie informujemy, że wpłaty w punkcie kasowym będą realizowane do dnia 22 lipca 2021r. Zachęcamy do korzystania z wpłatomatu znajdującego się na parterze budynku.

 

Uwaga

Niniejszym informujemy, że z dniem 19 lipca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16, przywrócony zostaje osobisty udział interesantów w załatwianiu spraw w poszczególnych wydzialach.

 

Uwaga

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na awarie linii telefonicznej w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji w Koronowie mogą nastąpić problemy z kontaktem, z pracownikami. Aktualnie trwają prace dot. usunięcia usterki.

 

Uwaga
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna powiatu bydgoskiego Zarząd Dróg Powiatowych, która przejęła kompetencje dotychczasowego wydziału dróg powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Dane kontaktowe jednostki:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 3, 85-066 Bydgoszcz
Dyrektor: Bolesław Grygorewicz - 52 58-35-435
Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych: 52 58-35-434
 
 

Uwaga
Niniejszym informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. przywrócony zostaje w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy osobisty udział interesantów w załatwianiu spraw określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, tj. spraw z zakresu:
•wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
•administracji architektoniczno – budowlanej, w tym m.in. dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
•ochrony środowiska,  w tym m.in. dotyczące: decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne; decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych; zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko; wydawania zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy o lasach, niezbędnych do sprzedaży nieruchomości;
•przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Osobisty udział interesantów w załatwianiu ww. spraw możliwy będzie po uprzednim (przynajmniej dzień wcześniej), telefonicznym umówieniu się z pracownikami Starostwa.
 
Pozostałe spraw z zakresu, który nie został wyżej wymieniony do odwołania realizowane są bez osobistego udziału interesantów.
 
Przez cały czas trwania ww. ograniczeń wnioski i dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej, a także osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa przy ul. Zygmunta Augusta 16.
 
Na teren urzędu wpuszczani są wyłącznie pracownicy urzędu lub umówieni interesanci, zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa.
 
Telefony kontaktowe publikujemy poniżej.

 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-puap:

/powiatbydgoski/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Urzędu:

7.30 - 15.30: poniedziałek, środa, czwartek
7.30 - 16.00: wtorek
7.30 - 15.00: piątek

tel. (052) 58 35 400
fax (052) 58 35 452

info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl


Starosta: tel. (52) 58 35 422
Wicestarosta: tel. (52) 58 35 400
Sekretarz Powiatu: tel. (52) 58 35 459
Skarbnik Powiatu: tel. (52) 58 35 409

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Koordynator dostępności:
Maciej Piątkowski (zastępca dyrektora WOiSO)
tel. 52 58 35 401
e-mail:
maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl

Kadry: tel. (52) 58 35 423
Kancelaria ogólna:
- ul. Konarskiego 1-3 - tel. (52) 58 35 448
- ul. Zygmunta Augusta 16 - tel. (52) 58 41 126
Biuro Rady Powiatu: tel. (52) 58 35 449

e-mail: woiso@powiat.bydgoski.pl 

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Wydziału: Tomasz Federowicz - tel. (52) 58 35 446 - pokój nr 446

e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 403, tel.: 52 58 35 403

Wieloosobowe stanowisko ds. zatrzymanych praw jazdy, cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 405, tel. 52 58 35 405

Stanowisko ds. transportu drogowego i usuwania pojazdów z dróg - pokój nr  445, tel.: 52 58 35 445

Stanowisko ds. wydawania profilu kandydata na kierowcę, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców - pokój nr 445, tel.: 52 58 35 445

Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych - pokój nr 429, tel.: 52 58 35 429

Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, nadzorem nad ośrodkami zamiejscowymi oraz stacjami diagnostycznymi - pokój nr 437, tel.: 52 58 35 437

Na terenie powiatu bydgoskiego pojazdy rejestruje się (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:
Urzędu  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52 38 26 470
Urzędu  Miasta i Gminy Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52 38 70 124   Adres korespondencyjny ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski
 
Urzędu Gminy Białe Błota ul. Guliwera 13 (budynek Banku Spółdzielczego - I piętro), tel.: 52 31 11 742
Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52 36 48 018

Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52  38 16 056 w. 52
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52 32 06 847
Urzędu Gminy Osielsko ul. Centralna 6, tel.: 52 32 03 033
Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52 58 70 402

Począwszy od dnia 7 września 2020 r. do odwołania, wprowadzona zostaje dodatkowa możliwość rejestracji pojazdów przez mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka w ośrodkach zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Białych Błotach i Solcu Kujawskim.

Załatwienie sprawy przez interesanta będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu:
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Białych Błotach -  52 323 90 81,
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Solcu Kujawskim -  52 387 01 24.

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM WYDZIAłU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY REALIZOWANE SĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ DNIACH I GODZINACH

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY

PONIEDZIAłEK, CZWARTEK

WTOREK

PIĄTEK

BIAłE BłOTA

8.00 - 15.15

8.00 - 16.45

8.00 - 13.45

DĄBROWA CHEłMIŃSKA

8.00 - 14.00

8.00 - 16.30

8.00 - 11.00

DOBRCZ

7.30 - 14.30

7.30 - 16.00

7.30 - 13.00

KORONOWO

7.30 - 14.30

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

NOWA WIEŚ WIELKA

8.00 - 14.45

8.00 - 14.45

8.00 - 14.15

OSIELSKO

8.00 - 15.30

8.00 - 16.30

8.00 - 13.30

SICIENKO

7.30 - 15.00

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

SOLEC KUJAWSKI

8.00 - 15.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.00

Informujemy, iż w Ośrodkach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wprowadzono możliwość dokonywania opłat za pośrednictwem kart płatniczych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - pokój nr 447, tel.: 52 58 35 447

 

Wydział Finansowo - Księgowy
Dyrektor Wydziału: Marcin Wojciechowski - tel. (52) 58 35 427

e-mail: wfk@powiat.bydgoski.pl

Kasa przy ul. Konarskiego 1-3
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.00
wtorek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30


Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Dyrektor Wydziału: Andrzej Kubiak - pok. 442, tel. (52) 58 35 442
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych - pok. 444, tel. (52) 58 35 444
Stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki, kultury oraz ochrony zabytków - pok. 444, tel. (52) 58 35 444
Stanowisko ds. promocji - pok. 443, tel. (52) 58 35 443
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pok. 443, tel. 52 58 35 443

e-mail: wpks@powiat.bydgoski.pl

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dyrektor Wydziału: Michał Piaszczyk - pok. 441, tel. (52) 58 35 441
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania strategicznego - pok. 441, tel. (52) 58 35 441
Stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów - pok. 439, tel. (52) 58 35 439

e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl

 

----------------------------------------------------------

Wszelkie paczki i przesyłki kurierskie kierowane do Wydziałów Starostwa zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 16 - prosimy wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział ..., ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz.
Pozostałą korespondencję można kierować zarówno na ww. adres, jak i adres korespondencyjny wskazany w treści niniejszej informacji.

Wydział Budownictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Paweł Kosiło 
Sekretariat - 
tel. (52) 5840948, fax (52) 58 40 947

e-mail: wb@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Geodezji i Kartografii
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Henryk Siuda
Sekretariat - tel. (52) 58 40 144, fax (52) 58 40 141

Referat GESUT i Narad Koordynacyjnych
Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 
IV piętro - pokój nr 413
tel. 52 58 40 197 / 198 lub 511 458 908

e-mail: wgik@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Nieruchomości
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Janusz Lackner - tel. (52) 58 10 284, pok. 300a
Sekretariat - tel. 52 58 10 331, pok. 300

e-mail: wn@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Nieruchomości
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Mariusz Stężewski - tel. 52 58 41 130
Sekretariat (wydawanie kart wędkarskich) - pok. 309, tel. 52 58 41 128
Geolog Powiatowy (archiwum geologiczne) - pok.308, tel. 52 58 2 6489
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, hałasu - pok. 307, tel. 52 58 41 127
Stanowisko ds. wycinki drzew  - pok. 308, tel. tel. 52 58 26 489 oraz pok. 309 b, tel. 52 58 41 129
Stanowisko ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, odrolnienia tel. 52 58 41 129,  gospodarka leśna -pok. 309a tel. 52 58 40 143

e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

 

NIP: 554-22-12-818
REGON: 092356219