Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1 - 3
  85 - 066 Bydgoszcz

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2021 R. ROZPOCZĘłA DZIAłALNOŚĆ NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU BYDGOSKIEGO

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH,

KTÓRA PRZEJĘłA KOMPETENCJE DOTYCHCZASOWEGO WYDZIAłU DRÓG POWIATOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY.

Dane kontaktowe jednostki:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH, UL. KONARSKIEGO 3, 85-066 BYDGOSZCZ

DYREKTOR: BOLESłAW GRYGOREWICZ - 52 58-35-435

SEKRETARIAT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH: 52 58-35-434

 

 

 

UWAGA


OD DNIA 16 MARCA 2020 R. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW UDZIELA PORAD WYłĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

W MIESIĄCACH STYCZEŃ 2021 R. - MARZEC 2021 R. 

WE WTORKI

POD NR TELEFONU 52 58 10 283

 

W CZWARTKI

POD NR TELEFONU 795 432 683

 

UWAGA!!!

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 25 MAJA 2020 R. PRZYWRÓCONY ZOSTAJE W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY OSOBISTY UDZIAŁ INTERESANTÓW W ZAŁATWIANIU SPRAW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZNIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 16 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII, TJ. SPRAW Z ZAKRESU:

•WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJSETRACYJNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH;

•ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ, W TYM M.IN. DOTYCZĄCE: DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO; DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ, SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH LUB DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE; DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI.

•OCHRONY ŚRODOWISKA,  W TYM M.IN. DOTYCZĄCE: DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW; DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA ODZYSK, PRZETWARZANIE LUB ZBIERANIE ODPADÓW LUB ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ KLASYFIKACJI ODPADÓW NA PRODUKTY UBOCZNE; DECYZJI DOTYCZĄCYCH POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH; ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO; WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O LASACH, NIEZBĘDNYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.

•PRZEBUDOWY LUB REMONTU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ISTNIEJĄCEJ W PASIE DROGOWYM DROGI PUBLICZNEJ, LOKALIZOWANIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W PASIE DROGOWYM DROGI PUBLICZNEJ, UDOSTĘPNIENIA PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEMU KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DROGI PUBLICZNEJ W CELU UMIESZCZENIA W NIM INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ LUB PROWADZENIA ROBÓT W TYM PASIE DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY TELEKOM.

OSOBISTY UDZIAŁ INTERESANTÓW W ZAŁATWIANIU WW. SPRAW MOŻLIWY BĘDZIE PO UPRZEDNIM (PRZYNAJMNIEJ DZIEŃ WCZEŚNIEJ), TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKAMI STAROSTWA.

 

POZOSTAŁE SPRAW Z ZAKRESU, KTÓRY NIE ZOSTAŁ WYŻEJ WYMIENIONY DO ODWOŁANIA REALIZOWANE SĄ BEZ OSOBISTEGO UDZIAŁU INTERESANTÓW.

 

PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA WW. OGRANICZEŃ WNIOSKI I DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ, ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE OSOBIŚCIE W KANCELARII OGÓLNEJ STAROSTWA PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 16.

 

NA TEREN URZĘDU WPUSZCZANI SĄ WYłACZNIE PRACOWNICY URZĘDU LUB UMÓWIENI INTERESANCI, ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA.

 

TELEFONY KONTAKTOWE PUBLIKUJEMY PONIŻEJ.

 

 

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ E-PUAP:

/powiatbydgoski/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Urzędu:

7.30 - 15.30: poniedziałek, środa, czwartek
7.30 - 16.00: wtorek
7.30 - 15.00: piątek

tel. (052) 5835400
fax (052) 5835452

info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl


Starosta: tel. (52) 5835422
Wicestarosta: tel. (52) 5835400
Sekretarz Powiatu: tel. (52) 5835459
Skarbnik Powiatu: tel. (52) 5835409

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Koordynator dostępności:
Maciej Piątkowski (zastępca dyrektora WOiSO)
tel. 52 5835401
e-mail:
maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl

Kadry: tel. (52) 5835423
Kancelaria ogólna:
- ul. Konarskiego 1-3 - tel. (52) 5835448
- ul. Zygmunta Augusta 16 - tel. (52) 5841126
Biuro Rady Powiatu: tel. (52) 5835449

e-mail: woiso@powiat.bydgoski.pl 

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Wydziału: Tomasz Federowicz - tel. (52) 5835446 - pokój nr 446

e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 403, tel.: 52 5835403

Wieloosobowe stanowisko ds. zatrzymanych praw jazdy, cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 405, tel. 52 5835405

Stanowisko ds. transportu drogowego i usuwania pojazdów z dróg - pokój nr  445, tel.: 52 5835445

Stanowisko ds. wydawania profilu kandydata na kierowcę, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców - pokój nr 445, tel.: 52 5835445

Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych - pokój nr 429, tel.: 52 5835429

Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, nadzorem nad ośrodkami zamiejscowymi oraz stacjami diagnostycznymi - pokój nr 437, tel.: 52 5835437

Na terenie powiatu bydgoskiego pojazdy rejestruje się (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:
Urzędu  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52 3826470
Urzędu  Miasta i Gminy Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52 3870124   Adres korespondencyjny ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski
 
Urzędu Gminy Białe Błota ul. Guliwera 13 (budynek Banku Spółdzielczego - I piętro), tel.: 52 3239081
Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52 3648018

Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52  3816056 w. 52
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52 3206847
Urzędu Gminy Osielsko ul. Centralna 6, tel.: 52 3203033
Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52 5870402

Począwszy od dnia 7 września 2020 r. do odwołania, wprowadzona zostaje dodatkowa możliwość rejestracji pojazdów przez mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka w ośrodkach zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Białych Błotach i Solcu Kujawskim.

Załatwienie sprawy przez interesanta będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu:
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Białych Błotach -  52 323 - 90 - 81,
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Solcu Kujawskim -  52 387 - 01 - 24.

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM WYDZIAłU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY REALIZOWANE SĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ DNIACH I GODZINACH

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY

PONIEDZIAłEK, CZWARTEK

WTOREK

PIĄTEK

BIAłE BłOTA

8.00 - 15.15

8.00 - 16.45

8.00 - 13.45

DĄBROWA CHEłMIŃSKA

8.00 - 14.00

8.00 - 16.30

8.00 - 11.00

DOBRCZ

7.30 - 14.30

7.30 - 16.00

7.30 - 13.00

KORONOWO

7.30 - 14.30

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

NOWA WIEŚ WIELKA

8.00 - 14.45

8.00 - 14.45

8.00 - 14.15

OSIELSKO

8.00 - 15.30

8.00 - 16.30

8.00 - 13.30

SICIENKO

7.30 - 15.00

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

SOLEC KUJAWSKI

8.00 - 15.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.00

Informujemy, iż w Ośrodkach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wprowadzono możliwość dokonywania opłat za pośrednictwem kart płatniczych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - pokój nr 447, tel.: 52 58-35-447

 

Wydział Finansowo - Księgowy
Dyrektor Wydziału: Marcin Wojciechowski - tel. (52) 5835427

e-mail: wfk@powiat.bydgoski.pl

Godziny pracy kas:

Kasa przy ul. Konarskiego 1-3
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.00
wtorek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30


Kasa przy ul. Zygmunta Augusta 16
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.00
wtorek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Dyrektor Wydziału: Andrzej Kubiak - pok. 442, tel. (52) 5835442
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych - pok. 444, tel. (52) 5835444
Stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki, kultury oraz ochrony zabytków - pok. 444, tel. (52) 5835444
Stanowisko ds. promocji - pok. 443, tel. (52) 5835443
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pok. 443, tel. 52 5835443

e-mail: wpks@powiat.bydgoski.pl

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dyrektor Wydziału: Michał Piaszczyk - pok. 441, tel. (52) 5835441
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania strategicznego - pok. 441, tel. (52) 5835441
Stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów - pok. 439, tel. (52) 5835439

e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl

 

----------------------------------------------------------

Wszelkie paczki i przesyłki kurierskie kierowane do Wydziałów Starostwa zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 16 - prosimy wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział ..., ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz.
Pozostałą korespondencję można kierować zarówno na ww. adres, jak i adres korespondencyjny wskazany w treści niniejszej informacji.

Wydział Budownictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Paweł Kosiło 
Sekretariat - 
tel. (52) 5840948, fax (52) 5840947

e-mail: wb@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Geodezji i Kartografii
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Henryk Siuda
Sekretariat - tel. (52) 5840144, fax (52) 5840141

Referat GESUT i Narad Koordynacyjnych
Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 
IV piętro - pokój nr 413
tel. 52 5840 197 / 198 lub 511 458 908

e-mail: wgik@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Nieruchomości
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Janusz Lackner - tel. (52) 5810284 p. 300a
Sekretariat - tel. 52 5810331, pok. 300

e-mail: wn@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Nieruchomości
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Mariusz Stężewski - tel. 52 5841130
Sekretariat (wydawanie kart wędkarskich) - pok. 309, tel. 52 5841128
Geolog Powiatowy (archiwum geologiczne) - pok.308, tel. 52 5826489
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, hałasu - pok. 307, tel. 52 5841127
Stanowisko ds. wycinki drzew  - pok. 308, tel. tel. 52 5826489 oraz pok. 309 b, tel. 52 5841129
Stanowisko ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, odrolnienia tel. 52 5841129,  gospodarka leśna -pok. 309a tel. 52 5840143

e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

 

NIP: 554-22-12-818
REGON: 092356219